top of page

שבוע יסוד

 
יסוד = התקשרות
יסוד פירושו שורש, בסיס. היכולת להתקשר- ליצור קשר עם הזולת היא בסיסית ביותר ושורשית אצל כל אדם. כל אדם זקוק לקשר. בעוד שחמש המידות הראשונות (אהבה, משמעת, רחמנות, התמדה וענוה) מציגות קשר דו-כיווני בין האוהב והנאהב, כאשר הדגש הוא על רגש פרטי של כל אחד מהם, התקשרות לעומתן היא מיזוג בין השניים.

ללא התקשרות לא ניתן לממש באמת כל רגש שהוא.התקשרות מתבטאת לא רק כשיש לך רגשות כלפי השני אלא כשאתה אכן קשור אליו.
התקשרות היא הצינור המחבר בין הנותן למקבל. קשר זה יפתח איחוד מתמשך שיתבטא בפירות משותפים.

התקשרות מעניקה ביטחון ושייכות. היא מנתבת את שאר המידות הקודמות והופכת אותן לקשר בעל בסיס חזק ובונה.

האתגר היומי

 
 
Anchor 1
bottom of page