top of page

אתגר 17

שבעה עשר ימים לעומר - תפארת שבתפארת

תפארת שבתפארת
תפארת היא יופי שנוצר ממורכבות הרמונית, בניגוד ליהלום נוצץ או צבע יפה שלא נכון לכנות אותם 'מפוארים', אלא קיים בהם יופי אחיד ופשוט. רק כאשר יש שילוב עדין ומחושב, איזון נכון בין רכיבים שונים, יכול להיווצר מארג מורכב והרמוני, ואנחנו נתפעל מה'פאר' שבתמונה הגדולה.
ספירות החסד והגבורה משתלבות זו בזו במצבים שונים באופן מורכב ביותר.
על מנת להעניק במידה הנכונה, לא מספיק לבחור את נקודת האמצע בין איפוק לנתינה. יש צורך באיזון מחושב בין שני קטבים, באופן המתאים ביותר למציאות הנתונה.
התפארת שבתפארת היא הכוח המשלב בין אותם קטבים שונים, ועל כן נדרשת לשלב אין ספור שילובים פנימיים בנפש, שילובים עדינים ומדויקים בין רגשות וכוחות, כדי ליצור בכל פעם את המבע הנפשי או המגע עם הזולת בצורה המתאימה ביותר באותו הרגע. 
 
 
 

בחנ.י את עצמך

 

האם אני מרגיש.ה צורך באיזון בחיים שלי? אם כן, במה?

 

1

 

בוא.י נעמיק

 
צפה.י בסרטון
לא אכפת לו ויש לו פתק- מאיר אריאל
"איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם." (מסכת אבות, פרק ב', משנה א) - 'מבאר הוא שהדרך הישרה הן פעולות הטוב אשר בארנו בפרק הרביעי (בספרו 'שמונה פרקים') והן הפעולות הממוצעות.
הרמב"ם ב"פירוש המשנה" למסכת אבות, פרק ב', משנה א'
 
 
”לאיסטרטיא (דרך המלך) שהיא עוברת בין שני דרכים:
אחת של אור (אש) ואחת של שלג. אם מהלך כנגד האור, הרי נכווה באור. ואם מהלך כנגד השלג, הרי הוא לוקה בצינה. כיצד יעשה? ילך בינתיים (באמצע), יזהר בעצמו שלא יכווה באור ושלא ילקה בצינה.”
אבות דרבי נתן (מהמסכתות הקטנות שבסוף ספר זרעים, נוסח א', פרק כ" פסוק י')
 
 

תּוֹאַם
"לכל זוג יש אש התמיד הזאת, לפעמים קטנה, לפעמים גדולה, שמשתלהבת, שדועכת, לפעמים חזקה מידי ולפעמים צריך לנשוף בה ותמיד צריך להשגיח עליה ולכלכל אותה."

"...ואולי דווקא זה היה הקו המיוחד שלו, שהכל אצלו היה במידה, מאוזן ומפולס, נכון בנפש ובגוף.
כבר בגיל שנתיים היו לו תנועות מדויקות ומבטים קצת מפחידים בבהירות שלהם, ועוד דבר, שקצת קשה להסביר אותו אבל העברית נתנה לו שם: תּוֹאַם.
לא רק של ימין ושמאל, גם של פנים וחוץ. לא, אני לא מתכוונת לסמיטרייה. אני לא אוהבת סימטרייה. תּוֹאַם זה דבר אחר". 
שתיים דובים / מאיר שלו

שיר של יום

תזכורת / ויסלבה שימבורסקה

בבוקר לפני הכל
לקום עם תפילה

בשובך עבודות וטרדות
לתלות מחוץ לדלת

לפני הכניסה
תמיד לעצור
לכוון את הלב
משידור לקליטה

הארוחה החשובה ביום
זו שאוכלים יחד

לפני השינה להיפרד
מהיום שהיה.

 

 

האתגר היומי

ערוך.י רשימה של 5 דברים שעשויים לסייע לך במציאת איזון ביומיום.
תרגל.י אותם.

bottom of page