הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה כמו שכתוב בתורה הנני מוכן ומזומן.
וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות.
היום      לעומר.