top of page

שבוע תפארת

 
תפארת =הרמוניה, איזון, חמלה.
תפארת מלשון פאר ויופי. התפארת מסמל הרמוניה- יופי מגיע משילוב של כמה גוונים ביחד ולא רק מגוון אחד בלבד. 
בהקשר של הספירות, התפארת פועלת כדי להגיע לאיזון הנכון בין החסד והגבורה, בין הענקה לאיפוק. התפארת היא נתינה מדוייקת ומחושבת. לכן מידת התפארת נקראת גם מידת הרחמים, המתחשבת בדין אך מבקשת למצוא דרך מתאימה ומאוזנת להיטיב עם הזולת. אמנות רבה ועדינות נדרשות כדי ליצור שילוב ראוי בין כוחות
נפש מקוטבים, ולהגיע לבסוף למארג כוחות הרמוני ומפואר.

האתגר היומי

 
 
Anchor 1
bottom of page